Voorwaarden

Algemene voorwaarden Drukwerkregelaars.nl

Artikel 1 Definities
a. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Drukwerkregelaars.nl een overeenkomst aangaat;
b. Drukwerkregelaars.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:gevestigd aan de Aaltenseweg 39, 7131 NA Lichtenvoorde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer NL050102138B01;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Drukwerkregelaars.nl en de klant;
d. website: de website www.Drukwerkregelaars.nl.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Drukwerkregelaars.nl en de klant waarop Drukwerkregelaars.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Drukwerkregelaars.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Afbeeldingen
3.0 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
4.1 Drukwerkregelaars.nl zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een klant direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Drukwerkregelaars.nl niet.
4.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.4 Het assortiment dat wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.
Artikel 5 De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Drukwerkregelaars.nl bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Drukwerkregelaars.nl niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.3 Drukwerkregelaars.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Drukwerkregelaars.nl treft passende veiligheidsmaatregelen indien de klant elektronisch betaalt. In dat kader zorgt Drukwerkregelaars.nl voor een veilige webomgeving.
Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en apparatuur, waarvan Drukwerkregelaars.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, materialen of gegevens op een informatiedrager aan Drukwerkregelaars.nl ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Drukwerkregelaars.nl voorgeschreven specificaties.
6.3 De klant is gehouden Drukwerkregelaars.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Drukwerkregelaars.nl onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.5 Drukwerkregelaars.nl gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.6 De klant vrijwaart Drukwerkregelaars.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.7 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Drukwerkregelaars.nl heeft voldaan, heeft Drukwerkregelaars.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de schade die Drukwerkregelaars.nl daardoor lijdt dan wel de kosten die Drukwerkregelaars.nl daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen.
Artikel 7 Annulering
7.1 De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Drukwerkregelaars.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Drukwerkregelaars.nl ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Drukwerkregelaars.nl geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Drukwerkregelaars.nl al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
7.2 Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in artikel 17 is niet mogelijk.
Artikel 8 Herroepingsrecht bij levering van producten en diensten
8.1 Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan heeft de klant gedurende veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
8.2 Artikel 8.1 is niet van toepassing indien:
a. het geleverde product naar specificaties van de klant is vervaardigd;
b. het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd.
8.3 Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient de klant het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Drukwerkregelaars.nl retourneren, volgens de door Drukwerkregelaars.nl aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan heeft de klant bij de levering van diensten gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
8.5 Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
8.6 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Drukwerkregelaars.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen.
Artikel 10 Prijs
10.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is aangegeven.
10.2 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
10.3 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
10.4 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.
Artikel 11 Prijswijzigingen
11.1 Drukwerkregelaars.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
11.2 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de klant die Drukwerkregelaars.nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
11.3 Drukwerkregelaars.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de klant wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk en andere proeven. Drukwerkregelaars.nl zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 12 Betaling
12.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
12.2 Drukwerkregelaars.nl is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van DTP- werk, scans en proeven.
12.3 De klant is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Drukwerkregelaars.nl zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Drukwerkregelaars.nl te betalen bedragen.
12.4 Drukwerkregelaars.nl is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien Drukwerkregelaars.nl van deze mogelijkheid gebruik maakt en de klant hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van Drukwerkregelaars.nl op.
12.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Drukwerkregelaars.nl ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Drukwerkregelaars.nl, totdat alle vorderingen die Drukwerkregelaars.nl op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
13.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 Door Drukwerkregelaars.nl geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit product bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.4 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Drukwerkregelaars.nl te bewaren.
13.5 Drukwerkregelaars.nl is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Drukwerkregelaars.nl te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Drukwerkregelaars.nl.
Artikel 14 Levering
14.1 De door Drukwerkregelaars.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
14.2 De bestelde producten worden afgeleverd naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Drukwerkregelaars.nl en nieuw adres heeft opgegeven.
14.3 De door Drukwerkregelaars.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
14.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
14.5 De bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de klant medegedeeld.
14.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
14.7 De klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Drukwerkregelaars.nl te leveren producten. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstaane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
14.8 Indien op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs bij het aannemen van de producten geen aanmerking is gemaakt over de verpakking, geldt dat als bewijs dat de producten onbeschadigd zijn ontvangen.
Artikel 15 Zet-, druk- of andere proeven
15.1 De door de klant aan Drukwerkregelaars.nl verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, worden niet door Drukwerkregelaars.nl op juistheid gecontroleerd, tenzij de klant en Drukwerkregelaars.nl uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
15.2 De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Drukwerkregelaars.nl ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Drukwerkregelaars.nl terug te zenden.
15.3 Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat Drukwerkregelaars.nl de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
15.4 Drukwerkregelaars.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
15.5 Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 16 Afwijkingen
16.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
16.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
16.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
16.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
16.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Drukwerkregelaars.nl ter inzage. Drukwerkregelaars.nl zal de klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
16.6 Afwijkingen in de overige door Drukwerkregelaars.nl gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene voorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
Artikel 17 Duurovereenkomsten en periodieke uitgaven
17.1 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
17.2 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit product wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
17.3 Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit product wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, DTP- en scanwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
17.4 Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken
Artikel 18 Intellectuele eigendom
18.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Drukwerkregelaars.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
18.2 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, commercials, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie en terbeschikkinggestelde software, berust bij Drukwerkregelaars.nl. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Drukwerkregelaars.nl, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
18.3 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Drukwerkregelaars.nl veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Drukwerkregelaars.nl kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Drukwerkregelaars.nl als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Drukwerkregelaars.nl gehanteerde tarieven.
18.4 Drukwerkregelaars.nl is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.
18.5 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 19 Onderzoek naar het bestaan van rechten
19.0 Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
Artikel 20 Eigendom productiemiddelen etc.
20.1 Alle door Drukwerkregelaars.nl vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, scans, DTP- bestanden, drukplaten, zeefdrukvormen, clichés, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Drukwerkregelaars.nl, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
20.2 Drukwerkregelaars.nl is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven.
20.3 Drukwerkregelaars.nl is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren. Indien Drukwerkregelaars.nl en de klant overeenkomen dat deze zaken door Drukwerkregelaars.nl zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Drukwerkregelaars.nl instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
Artikel 21 Overmacht
21.1 Drukwerkregelaars.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Drukwerkregelaars.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
21.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Drukwerkregelaars.nl langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
21.3 Voor zover Drukwerkregelaars.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Drukwerkregelaars.nl gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Artikel 22 Aansprakelijkheid en verjaring
22.1 Drukwerkregelaars.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
22.2 Drukwerkregelaars.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Drukwerkregelaars.nl is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
22.3 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Drukwerkregelaars.nl geleverde, sluit Drukwerkregelaars.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
22.4 In geen geval is Drukwerkregelaars.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
22.5 Drukwerkregelaars.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Drukwerkregelaars.nl in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
22.6 Drukwerkregelaars.nl is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
22.7 Drukwerkregelaars.nl is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de klant ontvangen en door Drukwerkregelaars.nl te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de klant Drukwerkregelaars.nl niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
22.8 Drukwerkregelaars.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
22.9 Indien Drukwerkregelaars.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Drukwerkregelaars.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Drukwerkregelaars.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Drukwerkregelaars.nl beperkt tot maximaal het declaratiebedrag (excl. btw), althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
22.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Drukwerkregelaars.nl of haar ondergeschikten.
22.11 Alle aanspraken jegens Drukwerkregelaars.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Drukwerkregelaars.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.
Artikel 23 Klachtenregeling
23.1 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Drukwerkregelaars.nl.
23.2 Drukwerkregelaars.nl zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Drukwerkregelaars.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
23.3 Indien Drukwerkregelaars.nl de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dan dient de klant Drukwerkregelaars.nl de mogelijkheid te geven om alsnog de overeenkomst na te komen.
Artikel 24 Ontbinding en opschorting
24.1 Drukwerkregelaars.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Drukwerkregelaars.nl omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
e. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
24.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Drukwerkregelaars.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Drukwerkregelaars.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
Artikel 25 Geheimhouding
25.0 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Artikel 26 Slotbepalingen
26.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
26.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
26.3 Op elke overeenkomst tussen Drukwerkregelaars.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
26.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Drukwerkregelaars.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Drukwerkregelaars.nl gevestigd is. Indien Drukwerkregelaars.nl een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.